Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Log in

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 11 marca 2019 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 11 marca 2019 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach od 11 marca br. od godz. 9:00 do 22 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 20 maja br. od godz. 9.00 do 27 maja br. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 1 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

W Bytomiu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 • Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 3 razy, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz
  z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie
  i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Następnie pozostałe podpisane wnioski bez załączników (z adnotacją z przedszkola I wyboru) należy złożyć w przedszkolu II i III wyboru.
 • Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
  w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.
  1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
   od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
  2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
  4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
  5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
   w preferowanej przez siebie kolejności.
  6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2019/2020

Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu – 10 pkt,
 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych – 5 pkt,
 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
  o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

 Terminarz rekrutacji:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od godz. 9.00
11 marca 2019 r.

do godz. 15.00
22 marca 2019 r.

 

od godz. 9.00
20 maja 2019 r.

do godz. 15.00
27 maja 2019 r.

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

25 marca - 12 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

28 maja - 3 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 kwietnia 2019 r.

o godz. 15.00

 

4 czerwca 2019 r.

o godz. 15.00

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,           do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

16 - 26 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

 

5 – 10 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia 2019 r.

o godz. 15.00

 

11 czerwca 2019 r.

o godz. 15.00

 

Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
  z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 04 marzec 2019 16:42
Zaloguj się, by skomentować
Banner 468 x 60 px